• Prvomajska 50, 26320 Banatski Karlovac
 • office@timdoo.rs

POLITIKA KVALITETA I ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE

RukovodstvoTIM d.o.o. iz Banatskog Karlovca i svi zaposleni opredeljeni su za neprekidno unapređenje integrisanog sistema menadžmenta kvalitetom i zaštite životne sredine u skladu sa zahtevima standarda ISO 9001:2008 i ISO 14001:2004 u proizvodnji plastičnih masa.Na taj način rukovodstvo „TIM“ d.o.o ostvaruje svoju misiju i viziju lidera u proizvodnji plastičnih masa na trzištu.

Naša politika i ciljevi su:

 • unapređenje proizvodnog programa i usluga radi zadovoljavanja zahteva i potreba svojih klijenata,
 • unapređenje poslovnih procesa kroz praćenje njihove efektivnosti,
 • uspostavljanje odgovarajućeg sistema vrednosti koji zadovoljava potrebe i očekivanja zaposlenih motivišući ih istovremeno,
 • planiranje obezbeđenja visokostručnog kadra i stalno usavršavanje zaposlenih,
 • nabavka savremene opreme za rad kao i kvalitetno održavanje postojeće,
 • razvoj integrisanog menadžment sistema (IMS) u skladu sa strateškim ciljevima organizacije i svetskim trendovima,
 • identifikovanje svih aspekata životne sredine a posebnu pažnju usmeriti na značajne aspekte u cilju sprečavanja zagađenja životne sredine,
 • izgradnja svesti kod svih zaposlenih, isporučioca i podugovarača o uticajima na životnu sredinu i pravilnom postupanju sa opasnim materijama,
 • prepoznavanje i sprečavanje pojava eventualnih negativnih uticaja na životnu sredinu,
 • obezbeđenje sistema merenja i praćenja i primene zakonske i druge regulative,
 • štednja prirodnih resursa i energije,
 • minimiziranje upotrebe štetnih materija i nastajanja štetnog otpada,
 • preventivno delovanje u cilju sprečavanja ekoloških incidenata i organizovano delovanje u slučaju vanrednih pojava,
 • stalno informisanje svih zainteresovanih strana o učinku sistema zaštite životne sredine,
 • preispitivanjem proklamovanih ciljeva i politike minimum jednom godišnje od strane rukovodstva da se  osigura kontrola nad sprovođenjem.

Ostvarivanjem postavljenih ciljeva neprestano poboljšavamo radnu efikasnost i finansijski potencijal TIM d.o.o. iz Banatskog Karlovca u interesu vlasnika, svih zaposlenih kao i društvene zajednice u celini.

 

Milica Vlahović, Direktor

Banatski Karlovac, februar 2012.